Πλήρης εξαίρεση όγκου εγκεφάλου με τη χρήση αμινολεβουλινικού οξέος
Πλάκας νευροχειρουργός εξαίρεση όγκου

Από τότε που άρχισε να χρησιμοποιείται το Αμινολεβουλινικό οξύ διεγχειρητικά στη χειρουργική των γλοιωμάτων υψηλής κακοήθειας, επιτυγχάνονται υψηλά ποσοστά πλήρους εκτομής του όγκου ειδικά σε συνδυασμό με διεγχειρητική ηλλεκτροφυσιολογική παρακολούθηση και χαρτογράφηση του εγκεφάλου.