Αμινολεβουλινικό οξύ

5ALA Αμινολεβουλινικό οξύ και γλοιωμάτων υψηλής κακοήθειας

Ποιο είναι το χειρουργικό πλεονέκτημα της αξιοποίησης του 5ALA στη χειρουργική των γλοιωμάτων υψηλής κακοήθειας;

Ο κύριος νευροχειρουργικός στόχος για τους ασθενείς με γλοιώματα υψηλής κακοήθειας είναι η μέγιστη ασφαλής εκτομή του τμήματος του όγκου που ενισχύετε στη μαγνητική τομογραφία. Ωστόσο, μια πλήρης εκτομή αυτού του τμήματος του όγκου επιτυγχάνεται μόνο σε μια μειοψηφία ασθενών. Ένας λόγος για αυτόν τον περιορισμό είναι η δυσκολία διακρίσεως του όγκου από τον φυσιολογικό γειτονικό εγκέφαλο κατά τη χειρουργική επέμβαση, κυρίως στην περιφέρεια του, χρησιμοποιώντας το συμβατικό λευκό φως του μικροσκοπίου.

Για να ξεπεραστεί αυτός ο περιορισμός, η χειρουργική με φθορίζουσα καθοδήγηση (fluorescence-guided surgery – FGS) χρησιμοποιώντας 5-αμινολεβουλινικό οξύ έχει εισαχθεί στη θεραπεία κακοήθων γλοιωμάτων. H χειρουργική επέμβαση με φθορίζουσα καθοδήγηση, επιτρέπει την διεγχειρητική διάκριση του κακοήθους ιστού του γλοιώματος και βοηθάει τον νευροχειρουργό, καθοδηγώντας τον σε πραγματικό χρόνο, να μπορέσει να ξεχωρίσει τον όγκο από τον φυσιολογικό εγκέφαλο, ανεξάρτητα από την νευροπλοήγηση και την μεταβολή των συνθηκών του εγκεφάλου διεγχειρητικά.

Το 5-ALA είναι μια ένωση (πόσιμη από τον ασθενή πριν από τη χειρουργική επέμβαση, σε ένα υγρό διάλυμα) που προκαλεί φθορισμό των κακοήθων κυττάρων του γλοιώματος γιατί δεσμεύετε από αυτά. Χρησιμοποιώντας ένα τροποποιημένο νευροχειρουργικό μικροσκόπιο, ο νευροχειρουργός μπορεί να αναγνωρίσει και να απομακρύνει ευκολότερα την κύρια μάζα του όγκου, καθώς και μικρές εστίες κυττάρων όγκου έξω από τα περιθώρια του όγκου.

Ο φθορισμός του ιστού μετά από χορήγηση από το στόμα του 5-ALA σχετίζεται με πρωτοφανή υψηλές τιμές ευαισθησίας, εξειδίκευσης και θετικής πρόβλεψης για την ταυτοποίηση γλοιωμάτων υψηλής κακοήθειας.

Ο επαγόμενος από 5-ALA φθορισμός του όγκου σε διάχυτα διηθητικά γλοιώματα με μη σημαντική ενίσχυση τους στη μαγνητική τομογραφία επιτρέπει την διεγχειρητική ταυτοποίηση αναπλαστικών εστιών και την επιβεβαίωση πιο ακριβούς ιστοπαθολογικής διάγνωσης για την κατάλληλη ενισχυτική θεραπεία στη συνέχεια. Η χειρουργική με την καθοδήγηση του 5-ALA επέτρεψε στο νευροχειρουργό να επιτύχει σημαντικά υψηλότερο ποσοστό πλήρους εξαιρέσεως των γλοιωμάτων υψηλής κακοήθειας σε σύγκριση με τις συμβατικές εξαιρέσεις υπό το λευκού φως. Κατά συνέπεια, η χρήση του 5-ALA έχει γίνει μια απαραίτητη χειρουργική τεχνική και πρότυπο χειρουργικής προσέγγισης από νευροχειρουργούς που έχουν εκπαιδευτεί να το χρησιμοποιούν και κατέχουν την εμπειρία σε όλο τον κόσμο.